AIGR
AIGR  - 
Prinsengracht 697  -  1017 JV   Amsterdam  - 
020 - 61 22 065  -  020 - 33 04 390  -  info@aigr.nl

Opleiding Systeemtherapie

Sinds 1988 verzorgt het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie de Opleiding Systeemtherapie, die leidt tot de registratie systeemtherapeut en het lidmaatschap van de NVRG. De opleiding is bedoeld voor psychologen, psychiaters en overige GGZ-professionals, die zich willen specialiseren in de gezins-en relatietherapie.

De opleiding bestaat een basiscursus (132 uur) en een specialistische cursus (80 uur). De basiscursus bestaat uit twee delen en is gericht op de algemene diagnostiek en behandeling van systeemproblematiek. De specialistische cursus richt zich op problemen in de partnerrelatie. De totale opleiding duurt ruim 2 jaar. De opleiding vindt plaats bij het AIGR, Prinsengracht 697 in Amsterdam.

De door de NVRG erkende opleiders zijn: Ellen Kohnhorst, klinisch psycholoog/ psychotherapeut, Reinout Graaff, psychiater/ psychotherapeut, Marian Ploegmakers-Burg, klinisch psycholoog, Albert Neeleman, klinisch psycholoog/psychotherapeut en Margot Sandel, psycholoog/psychotherapeut. Gedurende de opleiding kan bij één van de medewerkers van het Amsterdams Instituut een supervisietraject worden gevolgd.

Voor de exacte opleidingseisen kunt u de NVRG site raadplegen. Voor meer informatie en het opvragen van het inschrijfformulier kunt u contact opnemen via het contactformulier.

1. Basiscursus Systeemtherapie (132 uur)

In de basiscursus leert u de algemene diagnostiek en behandeling van gezinsproblematiek. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De verschillende stromingen in de systeemtheorie: het structurele, leertheoretische, strategische, cybernetische, transgenerationele, narratieve, psychoanalytische model en de postmoderne ontwikkelingen.
 • De verschillende fasen in de levenscyclus van het gezin. U leert welke specifieke taken elke fase heeft, welke patronen 'normaal' zijn en welke knelpunten zich kunnen voordoen.
 • Cultuurverschillen en de gevolgen van migratie voor een systeem.
 • Het kunnen herkennen van de krachtige kanten van een systeem.
 • Specifieke symptomatologie, zoals psychose, stemmingsproblemen, anorexie, verslaving, suïcidaliteit en seksuele problemen, geplaatst in de systeemcontext waarin ze voorkomen.
 • Inzicht in verbanden tussen uw huidige levenssituatie, uw gezin van oorsprong en uw werk als relatie-en gezinstherapeut.
 • Het ontwikkelen van een eigen werkstijl.
 • Bewustwording van eigen impliciete en expliciete (voor)oordelen en opvattingen over klachten, gezinssituaties, maatschappelijke en culturele normen.
 • De basisvaardigheden van de systeemtherapeut: invoegen; klachtinventarisatie; het kunnen formuleren van hypothesen; systeemgerichte vragen stellen; diagnosticeren en behandelplan opstellen; het toepassen van interventies.
 • Het oog krijgen voor teamprocessen en co-therapie.

2. Specialistische cursus Partnerrelatietherapie (80 uur)

De specialistische cursus richt zich op de diagnostiek en behandeling van partnerrelatieproblematiek. Aan bod komen:

 • De culturele en maatschappelijke context van het paar en de hulpvraag waarmee zij zich aanmelden.
 • De individuele ontwikkeling en eventuele pathologie van beide partners.
 • De interactie, communicatie en taken van het paar, gerelateerd aan hun levens- en ontwikkelingsfase.
 • De intergenerationele achtergrond van beide partners ten aanzien van hun ‘belief systems’ rond gender, communicatiepatronen, veerkracht en het omgaan met life-events.
 • De ‘driehoek’ in relatie tot de therapeut: risico’s en mogelijkheden.
 • Specifieke thema’s zoals: omgaan met geweld, rouw en trauma, ontrouw, buitenechtelijke relaties en seksuele problemen.
 • Systeemtherapeutische technieken en behandelstrategieën vanuit verschillende therapeutische invalshoeken.

Startdatum en overige data en tijden

Start nieuwe cursus: september 2021 bij voldoende aanmeldingen.

Data: de bijeenkomsten vinden plaats op woensdagochtend van 9.00 - 13.00 uur, enkele keren hele woensdagen van 9.00 - 17.00 uur, met uitzondering van de schoolvakanties. De frequentie van de bijeenkomsten in de basiscursus is eens in de twee weken, die van de specialistische cursus vinden eens in de maand plaats.

Kosten

Totale cursuskosten: € 7.750,= (exclusief aanschaf literatuur, leertherapie en supervisie). (Indien apart: Basiscursus € 5.000,=, Specialisatie € 3.150,=).

Betalingsafspraken zijn mogelijk.

Voor leertherapie heb je 25 sessies nodig van 45 minuten, voor supervisie 3 series van 25 sessies. De eerste serie supervisie volg je bij één van onze opleiders/supervisoren. Dat is een groepssupervisie van 3-4 personen.

De kosten van supervisie zijn bij benadering € 130 per 60 minuten.