Privacyverklaring

Stichting Opleidingen Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie, gevestigd aan Prinsengracht 697 1017 JV Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens

Website: https://www.aigr.nl
Adres: Prinsengracht 697 1017 JV Amsterdam
Tel +31206122065
Ellen Kohnhorst is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Opleidingen Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie. Zij is te bereiken via info@aigr.nl of via het contactformulier (uw vraag wordt dan via een beveiligde verbinding verzonden).

2. Verwerking van persoonsgegevens

Stichting Opleidingen Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van deze persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Doeleinden verwerking

Stichting Opleidingen Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling;
- Contact met u te kunnen opnemen (telefonisch of per email) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Opleidingen Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Opleidingen Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie) tussen zit.

5. Bewaren van gegevens

Stichting Opleidingen Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 1 jaar na het afsluiten van de gevolgde opleiding of cursus.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Opleidingen Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Opleidingen Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Opleidingen Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie en heeft u  het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere partij, of door u  genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aigr.nl of via het contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Opleidingen Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Opleidingen Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@aigr.nl of via het contactformulier.

Lees hier verder over de Opleidingen Systeemtherapie.