AIGR
AIGR  - 
Prinsengracht 697  -  1017 JV   Amsterdam  - 
020 - 61 22 065  -  020 - 33 04 390  -  info@aigr.nl

Opleidingen Systeemtherapie

Sinds 1988 verzorgt het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie de Opleiding Systeemtherapie, die leidt tot de registratie systeemtherapeut en het lidmaatschap van de NVRG. De opleiding is bedoeld voor psychologen, psychiaters en overige GGZ-professionals, die zich willen specialiseren in de gezins-en relatietherapie.

De opleiding bestaat uit een Basiscursus (132 uur) en twee Specialistische cursussen (elk 40 uur). De Basiscursus is gericht op de algemene diagnostiek en behandeling van systeemproblematiek. In de eerste Specialistische cursus Partnerrelatie therapie leert u vanuit verschillende perspectieven paarproblemen te diagnosticeren en te behandelen. De tweede Specialistische cursus Complexe Gezinnen in Ontwikkeling richt zich op specifieke systeemproblematiek gedurende de levensloop. Beide Specialistische cursussen worden aansluitend aan de Basiscursus aangeboden.

Basiscursus Systeemtherapie (132 uur)

Specialistische cursus deel 1: Partnerrelatie therapie (40 uur)

Specialistische cursus deel 2: Complexe gezinnen in ontwikkeling (40 uur)

Studiebelasting is 2 tot 4 uren literatuurstudie per bijeenkomst. Daarnaast dient de opleideling een aantal keren een presentatie in de opleiding voor te bereiden, een aantal keren een bijeenkomst te notuleren, evaluatie van - en reflectie op de bijeenkomsten te verzorgen, 'Werk-in-uitvoering' voor te bereiden (eenmaal aan het eind van de basiscursus en eenmaal aan het eind van de beide specialistische cursussen).

Naast het cursorisch deel van de opleiding dient de opleideling 3 supervisiereeksen en een leertherapie te doorlopen.

De eerste van de 3 supervisietrajecten wordt doorgaans in een groepje van 3 cursisten bij een NVRG erkende supervisor van het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie (AIGR) gevolgd. Gedurende het vervolg van de opleiding kunnen de andere 2 supervisietrajecten bij medewerkers van het AIGR of externe door de NVRG erkende supervisoren worden gevolgd.

Het cursorisch deel van de opleiding duurt ruim 2 jaar. Voor de exacte (voor)opleidingseisen kunt u de NVRG site raadplegen.

De opleiding vindt plaats bij het AIGR, Prinsengracht 697 in Amsterdam.

De door de NVRG erkende opleiders zijn: Ellen Kohnhorst, klinisch psycholoog/ psychotherapeut, Reinout Graaff, psychiater/ psychotherapeut, Marian Ploegmakers-Burg, klinisch psycholoog, Albert Neeleman, klinisch psycholoog/psychotherapeut, Margot Sandel, psycholoog/psychotherapeut en Christien de Jong, psycholoog/ psychotherapeut. Voor meer informatie over hen lees hier.

De volgende opleiding start september 2023. Voor meer informatie en het opvragen van het inschrijfformulier kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Lees hier meer over de prijzen en tarieven van de opleiding.

Privacyreglement

Stichting Opleidingen Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie, gevestigd aan Prinsengracht 697 1017 JV Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.aigr.nl
Prinsengracht 697 1017 JV Amsterdam
Tel+31206122065
Ellen Kohnhorst is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Opleidingen Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie. Zij is te bereiken via info@aigr.nl.
 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Opleidingen Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@aigr.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Opleidingen Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Opleidingen Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Opleidingen Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie) tussen zit. Stichting Opleidingen Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: #use_explanation
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Opleidingen Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
#retention_period


Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Opleidingen Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Opleidingen Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Opleidingen Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@aigr.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Stichting Opleidingen Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Opleidingen Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@aigr.nl.

 

Algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden

Stichting Opleidingen AIGR streeft ernaar om post-academische opleidingen en nascholing aan te bieden en draagt bij aan het verbeteren van het professioneel functioneren in de Geestelijke Gezondheidszorg op het gebied van de Gezins- en Relatietherapie

Toepasselijkheid

Door het inschrijven aan de cursus aanvaardt de cursist de algemene voorwaarden van Stichting Opleidingen AIGR.

Inschrijving

Op onze website kan men een inschrijfformulier aanvragen. Na inschrijving krijgt de cursist binnen twee werkdagen een schriftelijke bevestiging en wordt de cursist als hij/zij voldoet aan de vooropleidingseisen uitgenodigd voor een intakegesprek met twee opleiders. Bij geschiktheid van de cursist krijgt deze een opleidingscontract toegestuurd. Na ondertekening van dit contract is deelname definitief en de overeenkomst tot deelname tot stand gekomen. Na ondertekening geldt een bedenktijd van 14 dagen.

Toelating

Stichting Opleidingen AIGR behoudt zich het recht voor om een persoon voor een opleiding te weigeren.

Certificaat

De aanwezigheid wordt op een presentielijst bijgehouden. Een certificaat wordt verstrekt wanneer een cursist minimaal 90% aanwezig is geweest en er een voldoende beoordeling is behaald bij de toetsing.

Betalings- en Leveringsvoorwaarden.

De deelnemer wordt op de hoogte gesteld van de volgende Betalings- en Leveringsvoorwaarden.

1. Geleverd wordt door het opleidingsinstituut:

Cursus, student- en procesbegeleiding gedurende de cursus, en toegang tot onze digitale leeromgeving met daarbinnen de literatuur, het opleidingsprogramma, de evaluatieformulieren.

2. De opleidingsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de cursus

3. Betalingsvoorwaarden

Stichting Opleidingen AIGR stuurt 8 weken voor aanvang van de opleiding een factuur naar de cursist/opleidingsdeelnemer of naar een vertegenwoordiger van de organisatie waar deze werkzaam is wanneer dit op het opleidingscontract is aangegeven. Binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum dient aan de betaling te zijn voldaan. Indien er niet betaald is kan Stichting Opleidingen AIGR de cursist de toegang tot de opleiding ontzeggen.

4. Betalingstermijnen

Cursusgelden worden voorafgaand aan de cursus voldaan. In overleg kan een betalingsregeling in 2 of 3 termijnen worden overeengekomen. Dit kan op het opleidingscontract worden aangegeven.

5. Annulering door het opleidingsinstituut

Condities waaronder de cursus niet doorgaat:

De start van de cursus wordt door het opleidingsinstituut uitgesteld bij onvoldoende aanmeldingen of onvoorziene calamiteiten.

Bij uitstel of annulering door het opleidingsinstituut komt de opleidingsovereenkomst te vervallen en worden alle betaalde cursusgelden binnen 14 dagen gerestitueerd.

6. Restitutieregeling bij annulering door het opleidingsinstituut

Bij uitstel of annulering van een cursus door het opleidingsinstituut vervalt de opleidingsovereenkomst en worden alle betaalde cursusgelden binnen 14 dagen gerestitueerd.

Bij annulering van een studiedag door het opleidingsinstituut worden alle betaalde inschrijvingsgelden binnen 14 dagen gerestitueerd

7. Restitutieregeling bij annulering door de deelnemer

Na het inzenden van het getekende contract/opleidingsovereenkomst geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Annulering door de deelnemer kan alleen schriftelijk.

Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst. De ontvangst van het annuleringsverzoek wordt schriftelijk door het opleidingsinstituut bevestigd.

Bij het cursusaanbod geldt de volgende terugbetalingsregeling: 


Tot 8 weken voor aanvang 75% restitutie

Tot 4 weken voor aanvang 50% restitutie

Tot 2 weken voor aanvang 25% restitutie

Tot aanvang 10% restitutie

Administratiekosten bij annulering 50,-

Bij studiedagen geldt de volgende terugbetalingsregeling:

Regeling bij Annulering:

tot 4 weken tevoren  50% restitutie

tot 2 weken tevoren  25% restitutie

Administratiekosten bij annulering 45,-

8. Klachtenregeling. zie Document Klachtenregeling

Bij inschrijving is de deelnemer op de hoogte van: Opleidingsprogramma, Duur van de opleiding, Kosten van de opleiding, Betalings- en Leveringsvoorwaarden, Regeling bij annulering, Restitutieregeling, Klachtenregeling

Klachtenregeling

Het opleidersteam van de Stichting Opleidingen Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie heeft deze klachtenregeling samengesteld ter bevordering van de kwaliteit van de intensieve opleiding systeemtherapie en alle specialistische cursussen/studiedagen die in het kader van het instituut worden aangeboden.

1. BEGRIPSOMSCHRIJVING

klacht

Er kan een klacht ingediend worden over:

 • Bejegening door of werkwijze van een medewerker, docent of assistent van het instituut
 • Onderwijs, examen of inhoudelijke aspecten van opleidingen en cursussen
 • Financiële aspecten van de opleiding of cursussen
 • Praktijkvoering in het algemeen

klager

Een cursist/deelnemer aan de opleiding systeemtherapie of specialistische cursussen/studiedagen gegeven in het kader van het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie

opleidersteam

De aan het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie verbonden en door de NVRG erkende opleiders en supervisoren.

klachtenprocedure

Onder de klachtenprocedure wordt verstaan de gehanteerde procedure voor behandeling van klachten door het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie.

klachtenregeling

Dit document is de schriftelijke weergave van de door het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie gehanteerde klachtenprocedure

klachtencommissie

De personen door het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie aangesteld aan wie de behandeling van de klacht wordt voorgelegd indien de klager niet tevreden is met de uitkomsten van de behandeling door een van de teamleden en/of de hoofdopleider van de klacht.

klachtenregistratieformulier

Een intern te gebruiken formulier ter uitvoering van de in de klachtenregeling vastgelegde procedure

 

2. DOELSTELLINGEN

De doelstellingen van de klachtenregeling zijn

 1. Het vastleggen van een procedure om klachten van cursisten/deelnemers bij de opleidingen/cursussen die bij het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie plaatsvinden binnen redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen
 2. Het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cursisten/deelnemers vast te stellen
 3. Behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling
 4. Goede registratie van klachten waardoor er verbetering van de kwaliteit van de opleiding plaatsvindt, met behulp van klachtenbehandeling en klachtenanalyse

 

3. INFORMEREN VAN DE STUDENT

De Stichting Opleidingen Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie

 1. Wijst de cursisten/deelnemers bij aanmelding van de opleiding/cursus erop dat het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie een klachtenregeling hanteert .
 2. Wijst de cursisten/deelnemers op de informatie die op de website over de opleiding/cursus is te vinden.
 3. Meldt de cursist/deelnemer dat de klachtenregeling kan worden opgevraagd bij de teamleden van het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie.

 

4. DE KLACHTENPROCEDURE

 1.  Klachten worden trapsgewijs en vertrouwelijk in behandeling genomen.
 2. Als er een klacht wordt ingediend tracht een van de leden van het opleidersteam samen met de cursist/deelnemer tot een oplossing te komen. De cursist wendt zich bij voorkeur in eerste instantie direct tot de docent(en) van een cursus of opleiding, met name wanneer de klacht de kwaliteit (in brede zin) van de cursus of opleiding betreft.
 3. Wanneer er geen bevredigende oplossing is gevonden of het betreft een ander type klacht, kan de cursist zich wenden tot de hoofdopleider van de opleiding, die met de cursist/deelnemer tot een oplossing tracht te komen.
 4. Wanneer de cursist/deelnemer niet tevreden is met de uitkomst van de informele “behandeling” kan hij/zij de klacht schriftelijk voorleggen aan de klachtencommissie.
 5. Voor de afhandeling van een klacht door de klachtencommissie stuurt de cursist/deelnemer de schriftelijke geformuleerde klacht aan de de hoofdopleider.  
 6. De hoofdopleider, c.q. de plaatsvervangend hoofdopleider, draagt zorg voor het binnen twee weken aanleveren van de schriftelijk geformuleerde klacht bij de klachtencommissie en bericht de cursist/deelnemer over de ontvangst en aanlevering aan de klachtencommissie.
 7. Partijen komen tevoren overeen zich aan een gegeven beslissing of advies te willen conformeren.
 8. De klachtencommissie draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van de klacht met inachtneming van de onderhavige klachtenregeling. Hierbij worden zowel de klager, als degene over wie geklaagd in ieder geval gehoord.
 9. De klachtencommissie komt tot een schriftelijke gemotiveerde beslissing over de klacht en geeft eventuele aanbevelingen over de afronding aan het opleidersteam van het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie. De beslissing van de klachtencommissie over de klacht en het besluit over de afronding van de klacht door het opleidersteam wordt door een lid van het opleidersteam aan de cursist/deelnemer medegedeeld.
 10. Na het bespreken van de beslissing op de klacht en het besluit over de afronding door het opleidersteam is de klachtenprocedure afgerond.
 11.  Van de klachtbehandeling wordt door de hoofdopleider een dossier bijgehouden. Dit dossier wordt tot 1 jaar na het afronden van de procedure bewaard. Geheimhouding dient onder alle omstandigheden te zijn gewaarborgd.

 

5. DE TERMIJNEN

 1. Een klacht kan worden ingediend tot 6 maanden na het beëindigen van de opleiding systeemtherapie bij het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie. Voor deelnemers aan een cursus/studiedag geldt een termijn van 3 maanden na de afronding.
 2. De cursist/deelnemer ontvangt binnen twee weken na indiening van de klacht een eerste reactie van het opleidersteam. Indien de gehele klachtenprocedure wordt doorlopen is de behandelingstermijn maximaal drie maanden. In geval er meer tijd nodig is voor onderzoek of behandeling worden de cursist/deelnemer en het opleidersteam hierover geïnformeerd. De reden moet worden toegelicht en er dient een indicatie gegeven te worden van de termijn van afhandeling.
   

6. KLACHTENCOMMISSIE

De klachtencommissie bestaat uit een lid van het opleidersteam, Reinout Graaff, en twee onafhankelijke door NVRG erkende opleiders/supervisoren, die niet verbonden zijn aan het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie. De commissie wordt voor een termijn van maximaal 3 jaar benoemd. Het voorzitterschap berust bij het opleidersteam van het Lorentzhuis te Haarlem, voor contactgegevens en bereikbaarheid zie www.lorentzhuis.nl.

Als de klacht over het lid van het opleidersteam gaat dat in de klachtencommissie zitting heeft, wordt deze gedurende de behandeling van de klacht door een ander teamlid vervangen.

Het oordeel van de klachtencommissie is voor het instituut bindend; eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.

 

7. REGISTRATIE VAN DE KLACHT EN JAARLIJKSE ANALYSE VAN DE KLACHTEN

Voor iedere klacht wordt een registratieformulier ingevuld en jaarlijks worden de klachten naar aard en inhoud en beslissing geanalyseerd en binnen het opleidersteam besproken. Indien daartoe aanleiding bestaat zullen op basis van de analyse verbeteringen in de organisatie, werkwijze worden doorgevoerd.