AIGR
AIGR  - 
Prinsengracht 697  -  1017 JV   Amsterdam  - 
020 - 61 22 065  -  020 - 33 04 390  -  info@aigr.nl

Wat is gezins- en relatietherapie?

Gezins- en relatietherapie zijn vormen van systeemtherapie. Bij systeemtherapie gaat men er van uit dat klachten of problemen samenhangen met de omgeving, het ‘systeem’ waarin zij optreden. De omgeving kan een gezin of familie zijn, maar ook de werkomgeving, de school, de sociale of culturele omgeving waarin men leeft. Problemen beïnvloeden op hun beurt ook weer de omgeving.

Relatie- en gezinstherapeuten kijken vooral naar wat er gebeurt tussen mensen. Hoe zij over elkaar denken, wat zij van elkaar verwachten, hoe ze elkaars gedrag begrijpen, hoe zij communiceren en zich naar elkaar gedragen. Deze manier van omgaan is vaak in de loop van jaren onuitgesproken gegroeid tot min of meer stabiele patronen. Deze patronen kunnen veiligheid en verbondenheid in een relatie of gezin geven, maar ook om allerlei redenen gaan knellen. Dan kunnen relatie- of gezinsproblemen ontstaan, zoals meer of minder hoogoplopende conflicten of verwijdering van elkaar.

De therapie is erop gericht deze patronen in de omgang met elkaar te verhelderen en waar mogelijk weer vlot te trekken. Naast wat er niet goed gaat, wordt aandacht besteed aan de positieve, krachtige kanten van de relatie of het gezin.